لوله مسی

جدول سایزبندی لوله های مسی و نحوه محاسبه وزن لوله ها

جدول سایزبندی و وزن لوله های مسی


توجه :

نحوه ی سایزبندی مهره ها نیز به همین شکل می باشد

در ضمن این سایزبندی فقط مختص به لوله های مسی بوده و در دیگر لوله ها متفاوت می باشد .