نوشته‌ها

نصب سایت گلاس (Sight glass)

محل نصب سایت گلاس در خط اصلی مایع و بطور معمول بعد از فیلتردرایر و قبل از سلونوئیدوالو می‌باشد. ترتیب قرار گرفتن آن (بعد یا قبل از هر یک از اجزا) اختیاری است اما دقت شود که سایت گلاس حتما برروی لوله خط مایع اصلی نصب گردد.

گرفتن یک انشعاب از لوله اصلی (موازی با لوله اصلی) برای نصب سایت گلاس به‌روی آن، صحیح نمی‌باشد. بنابراین سایز آن نیز دقیقاً هم‌اندازه خط اصلی مایع در نظر گرفته می‌شود.

مقالات مرتبط با سایت گلاس را اینجا مطالعه نمایید

۱-    استفاده از سایت گلاس‌های دو رو (Double port) مناسب‌تر می‌باشد. این نوع سایت گلاس‌ها اجازه می‌دهند تا نور از طرف دیگر یا زیر سایت گلاس نیز وارد محفظه شود و این باعث می‌گردد تا کیفیت مایع‌مبرد به خوبی قابل‌روئیت باشد.

۲-    سعی گردد تا دمای سایت گلاس در هنگام جوشکاری دو سر آن، بالاتر از ۰C100 نشود. برای این منظور بهتر است از یک پارچه خیس در اطراف جوشکاری استفاده شود. همچنین بعد از جوش دادن یک سر، اجازه داده شود تا محل جوشکاری کاملا خنک گردیده و سپس اقدام به جوشکاری سر دیگر شود. در برخی مدل‌ها لازم است که در هنگام جوشکاری، لنز سایت گلاس برداشته شود(به کاتالوگ محصول مراجعه شود).

۳-    در مسیرهای طولانی لازمست تا قبل از شیرانبساط نیز یک سایت گلاس نصب شود، تا از طبیعی بودن وضعیت مایع اطمینان حاصل شود.

سایت گلاس

سایت گلاس وسیله ای برای نشان دادن مقدار مبرد و نشان دادن میزان رطوبت درون سیستم است.

محل قرارگیری سایت گلاس

سایت گلاس در یک سیکل تبرید در خط مایع قبل ازشیر انبساط و بعد از هر وسیله جانبی دیگر خط مایع، نصب می شود. این دستگاه از یک لنز شیشه ای که درون رینگ فلزی قرار دارد، ساخته شده و از نشت مبرد جلوگیری می کند.

مقالات مرتبط با سایت گلاس را اینجا مطالعه نمایید

نحوه کار سایت گلاس

اگر سیستمی صحیح کار کند، مایع مبرد به صورت ستون جامدی از مایع دیده می شود. اگر مبرد به صورت حباب دارو کف آلود سفید باشد نشانه آن است که مقدار مایعی که عبور می کند کم است. اگر رطوبت در سیستم وجود داشته باشد با تغییر رنگ نشان دهنده رطوبت که در وسط سایت گلاس نصب می شود، مشخص می شود.