برای کاربردهای فشار پایین (حداکثر فشار کاری ۳۵ bar/508 psig)، دانفوس سایت گلاس های مدل SGR, SGI و SGN را  تولید می کند. این سایت گلاس ها برای روغن های معدنی مانند HCFC و مبردهای غیر قابل اشتعال HFC  با اتصال مهره ای، جوشی، فیس سیل یا ساکت و با یا بدون نشانگر رطوبت موجود است.

لیست فروش انواع سایت گلاس های دانفوس | SIGHT GLASS

[table id=1 /]

سایت گلاس فشار پایین SGN, SGI دانفوس، اتصال جوشی و مهره ای

سایت گلاس های SGI و SGN رطوبت بیش از حد موجود در سیستم تبرید، سابکولینگ ناکافی و یا کمبود مبرد را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI و SGN مجهز به نشانگر حساسی هستند که با توجه به مقدار رطوبت موجود در مبرد رنگی را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI برای کاربردهایی که روغن معدنی مانند HCFC روانکار است طراحی شده اند.
SGI برای کاربردهایی با مبرد غیرقابل اشتعال مانند HFC طراحی شده اند.
دمای محیط : -۵۰ – ۸۰ °C / -58 – ۱۷۵ °F
حداکثر فشار کاری: ۳۵ bar / 508 psig

سایت گلاس فشار پایین SGR دانفوس، اتصال سوکتی

سایت گلاس های SGR مدل ساکتی بدون نشانگر رطوبت هستند و عمدتا برای نشان دادن وضعیت مبرد و همچنین سطح مایع در رسیور یا سطح روغن در کمپرسور استفاده می شوند. سایت گلاس های SGRI و SGRN مجهز به نشانگر حساسی هستند که با توجه به مقدار رطوبت موجود در مبرد رنگی را نشان می دهند. دانفوس برای تیوب فیتینگ سایت گلاس های ساکت مدل SGS را تولید و عرضه می کند.
دمای محیط : -۵۰ – ۸۰ °C / -58 – ۱۷۵ °F
حداکثر فشار کاری: ۳۵ bar / 508 psig

سایت گلاس فشار پایین SGN, SGI دانفوس، اتصال فیس سیل (Face Seal)

سایت گلاس های SGI و SGN رطوبت بیش از حد موجود در سیستم تبرید، سابکولینگ ناکافی و یا کمبود مبرد را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI و SGN مجهز به نشانگر حساسی هستند که با توجه به مقدار رطوبت موجود در مبرد رنگی را نشان می دهند. سایت گلاس های SGI برای کاربردهایی که روغن معدنی مانند HCFC روانکار است طراحی شده اند.
SGI برای کاربردهایی با مبرد غیرقابل اشتعال مانند HFC طراحی شده اند.
دمای محیط : -۵۰ – ۸۰ °C / -58 – ۱۷۵ °F
حداکثر فشار کاری: ۳۵ bar / 508 psig