فیلتر درایر

فیلتردرایر های دانفوس هم شامل فیلتر درایر های بسته (hermitic) و هم فیلتر درایرهای با کر قابل تعویض می شود. فیلتر درایر بسته (hermitic) با کارکردهای مختلف فیلتر درایر استاندارد، فیلتر درایر بای فلو، فیلتر درایر رسیور و فیلتر درایر burn-out عرضه می شود. فیلتر درایرهای با کر قابل تعویض شامل استاندارد کر برای CFC / HCFC، استاندارد کر HFC، burn-out کر و فیلتر شیمیایی است. فیلتر درایر هوزینگ با ۱ تا ۴ کر موجود است.

لیست فروش انواع فیلتر درایر | FILTER DRIER

[table id=10 /]

فیلتر درایر DCL المنیتور با اتصال مهره ای

 

فیلتر-درایر هرمیتی DCL برای مبردهای HCFC و CFC و روغن های آلکیل بنزن و معدنی به کار می رود.
۸۰ درصد ملکولار سیو (Molecular Sieve ) 3A و ۲۰ درصد آلومینای فعال
دمای کاری بین ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگرادbar / 508 psig

فیلتر-درایر DCL المنیتور با اتصال جوشی مس

 

فیلتر-درایر هرمیتی DCL برای مبردهای HCFC و CFC و روغن های آلکیل بنزن و معدنی به کار می رود.
۸۰ درصد ملکولار سیو (Molecular Sieve ) 3A و ۲۰ درصد آلومینای فعال
دمای کاری بین ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد

فیلتر-درایر DCL المنیتور با اتصال جوشی صفحه مس

 

فیلتر-درایر هرمیتی DCL برای مبردهای HCFC و CFC و روغن های آلکیل بنزن و معدنی به کار می رود.
۸۰ درصد ملکولار سیو (Molecular Sieve ) 3A و ۲۰ درصد آلومینای فعال
دمای کاری بین ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگرادbar / 508 psig

فیلتر-درایر بسته (hermitic) DCL دانفوس، سیستم های HCFC/CFC

 

فیلتر-درایر بسته (hermitic) DCL برای مبردهای HCFC و CFC و روغن های بنزن و معدنی مناسب است. این فیلتر درایر با مبردهای R22, R32, R134a, R404A, R410A, R407C, R23, R600, R600a, R744, R1234yf, R1234ze, R407f, R290, R452A , R444B, R449A, R448A و R450A سازگار است. ارزیابی منبع احتراق طبق استاندارد EN13463-1 این فیلتر درایر را برای مبردهای R290, R600 و R600a تایید کرده است.

برای مبردهای قابل اشتعال تنها نوع جوشی (مس اندود/ مس خالص) و سایزهای کوچکتر از ۲۵ میلیمتر قابل استفاده است. فیلتر درایرهای DCL بسته (hermitic) هستند و بر اساس مدل می توانند تا فشار ۴۶ بار مورد استفاده قرار گیرند. این فیلتر درایرها دارای اتصال مهره ای یا مس/ورق های استیل مس اندود هستند.

فیلتر درایر DCL المنیتور با اتصال جوشی صفحه مس

 

فیلتر-درایر هرمیتی DCL برای مبردهای HCFC و CFC و روغن های آلکیل بنزن و معدنی به کار می رود.
۸۰ درصد ملکولار سیو (Molecular Sieve ) 3A و ۲۰ درصد آلومینای فعال
دمای کاری بین ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد

فیلتر درایر DCL المنیتور با اتصال جوشی مس

 

فیلتر-درایر هرمیتی DCL برای مبردهای HCFC و CFC و روغن های آلکیل بنزن و معدنی به کار می رود.
۸۰ درصد ملکولار سیو (Molecular Sieve ) 3A و ۲۰ درصد آلومینای فعال
دمای کاری بین ۴۰- تا ۷۰+ درجه سانتیگراد