لیست فروش انواع شیرهای قطع و وصل جریان | SHUT OFF VALVE

[table id=9 /]

Shut-off Ball Valve

شیرتوپی

Shut-off Ball Valve

 شیرهای توپی شـیرهای ساده قـطع و وصـل هسـتند که از یک قطـعه توپی شکل برای متوقف کردن و راه اندازی دبی سیال در پایین دست شیر استفاده می شود با چرخش ساقه شیر به سمت موقعیت بازشدن توپی چرخیده و سوراخی که در وسط آن تعبیه شده است در مسیر ورود و خروج سیال قرار می گیرد و در نتیجه سیال از شیر عبور می کند. وقتی که توپی طوری بچرخد که سوراخ آن عمود بر مسیر سیال قرار گیرد، دبی سیال متوقف می گردد.
سایزهای شیر توپی از GBC 22 (7/8)  الی  GBC 54 (2 1/8) می باشد.

Shut-off Diaphragm Valve

شیردستی

Shut-off Diaphragm Valve

شیرهای دستی (دو راهه) بعنوان شیرهای باز و بسته و با امکان عبور دو طرفه مبرد در مدار استفاده  می شوند.
سایزهای شیر دستی از BML 6 (1/4)  الی  BML 22 S (1 3/8)می باشد.