نوشته‌ها

نصب سایت گلاس (Sight glass)

محل نصب سایت گلاس در خط اصلی مایع و بطور معمول بعد از فیلتردرایر و قبل از سلونوئیدوالو می‌باشد. ترتیب قرار گرفتن آن (بعد یا قبل از هر یک از اجزا) اختیاری است اما دقت شود که سایت گلاس حتما برروی لوله خط مایع اصلی نصب گردد.

گرفتن یک انشعاب از لوله اصلی (موازی با لوله اصلی) برای نصب سایت گلاس به‌روی آن، صحیح نمی‌باشد. بنابراین سایز آن نیز دقیقاً هم‌اندازه خط اصلی مایع در نظر گرفته می‌شود.

مقالات مرتبط با سایت گلاس را اینجا مطالعه نمایید

۱-    استفاده از سایت گلاس‌های دو رو (Double port) مناسب‌تر می‌باشد. این نوع سایت گلاس‌ها اجازه می‌دهند تا نور از طرف دیگر یا زیر سایت گلاس نیز وارد محفظه شود و این باعث می‌گردد تا کیفیت مایع‌مبرد به خوبی قابل‌روئیت باشد.

۲-    سعی گردد تا دمای سایت گلاس در هنگام جوشکاری دو سر آن، بالاتر از ۰C100 نشود. برای این منظور بهتر است از یک پارچه خیس در اطراف جوشکاری استفاده شود. همچنین بعد از جوش دادن یک سر، اجازه داده شود تا محل جوشکاری کاملا خنک گردیده و سپس اقدام به جوشکاری سر دیگر شود. در برخی مدل‌ها لازم است که در هنگام جوشکاری، لنز سایت گلاس برداشته شود(به کاتالوگ محصول مراجعه شود).

۳-    در مسیرهای طولانی لازمست تا قبل از شیرانبساط نیز یک سایت گلاس نصب شود، تا از طبیعی بودن وضعیت مایع اطمینان حاصل شود.